• TUYỂN SINH NGÀNH SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ Sư phạm Công nghệ là ngành đào tạo mới nhằm đáp ứng Chương trình Giáo dục Phổ thông mới và nhu cầu giáo viên ở các Cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp.