• TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA JOHN DEWEY VÀ VẬN DỤNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY John Dewey (1859-1952) là nhà triết học giáo dục tiêu biểu của Mỹ trong thế kỷ 20. Triết lý giáo dục của ông là sự vận dụng tinh thần của chủ nghĩa kinh nghiệm trong triết học vào trong giáo dục, được ông gọi là chủ nghĩa thực dụng (hay chủ nghĩa hành động). Triết lý giáo dục của Dewey có ảnh hưởng sâu sắc đến nền một giáo dục tiến bộ, giáo dục hướng vào người học. Vận dụng triết lý giáo dục của Dewey trong dạy học NVSP chính là con đường hữu hiệu để đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay.