• TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA JOHN DEWEY VÀ VẬN DỤNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY John Dewey (1859-1952) là nhà triết học giáo dục tiêu biểu của Mỹ trong thế kỷ 20. Triết lý giáo dục của ông là sự vận dụng tinh thần của chủ nghĩa kinh nghiệm trong triết học vào trong giáo dục, được ông gọi là chủ nghĩa thực dụng (hay chủ nghĩa hành động). Triết lý giáo dục của Dewey có ảnh hưởng sâu sắc đến nền một giáo dục tiến bộ, giáo dục hướng vào người học. Vận dụng triết lý giáo dục của Dewey trong dạy học NVSP chính là con đường hữu hiệu để đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay.

  • NHÓM 02 BẢO VỆ ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2018 Trong tháng 01 năm 2019, 04 giảng viên của khoa Sư phạm Kỹ thuật tiếp tục bảo vệ đề tài Công nghệ và Khoa học cấp trường năm 2018. Các đề tài đã phản ánh đúng thực trạng một số vấn đề của sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, trên cơ sở đó, các tác giả đã đề xuất được một số các biện pháp nhằm góp phần giải quyết các vấn đề của sinh viên trong học tập và trong cuộc sống.