Thông báo Tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2013 và Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014


Đăng ngày: Thứ Ba, 05/03/2013 09:27 PM
view Lượt xem: 1544

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN 
Số:         /TB-ĐHSPKTHY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  Hưng Yên, ngày 11 tháng 01 năm 2013 
 THÔNG BÁO
V/v Tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2013 và
Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014
 
1. Tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2013:
           Căn cứ kế hoạch KH&CN cấp cơ sở năm 2013 các đơn vị đã gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Nhà trường đề nghị Hội đồng KH&ĐT các đơn vị tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2013 và gửi hồ sơ về Phòng QLKH&ĐN trước ngày 25/01/2013 (Biên bản họp, Danh mục và phiếu đề xuất đề tài KH&CN, Hội thảo khoa học cấp Trường, đề tài NCKH sinh viên) để Nhà trường tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2013 vào tuần 29 (dự kiến từ 18-23/2/2013)
2. Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014
           Thực hiện Công văn số 80/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014.
           Nhà trường đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014 theo các nội dung của công văn này và chú ý các thời hạn gửi hồ sơ về Phòng QLKH&ĐN như sau:
Trước ngày 01 tháng 3 năm 2013, các đơn vị gửi về Phòng:
1. Danh mục và Phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước
2. Danh mục và Phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
Trước ngày 01 tháng 4 năm 2013, các đơn vị gửi về Phòng:
Danh mục và Phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Trường
 
Thông tin về các mẫu biểu download tại đây
Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Lê Tiến Mười
Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại
ĐT/Fax: 0321 3713017
DĐ: 0977458839
Email: letienmuoi@gmail.com
 
 
 
  Nơi nhận:
- Các đơn vị trong toàn trường;
- Website trường;
- Lưu VT, QLKH&ĐN.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Trung