• Giới thiệu chung về NCKH Phấn đấu thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường; tổ chức nhiều cuộc Hội thảo theo chuyên đề, Hội nghị khoa học cấp cấp Bộ, cấp Trường về giáo dục và đào tạo, ...