Lịch sử phát triển


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 01:00 AM
view Lượt xem: 6751

Khoa Sư phạm Kỹ thuật từ khi thành lập đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển.

Từ năm 1970 – 1979: Tổ môn Sư­ phạm trực thuộc phòng giáo vụ, trường Giáo viên Dạy nghề I.

- Tr­ưởng tổ môn: Nguyễn Khánh Khôi;

- Giáo viên trong tổ: Trần Xuân Đam, Phạm Quốc Bính, Vũ Bá Triều, Nguyễn Văn Tứ

Từ năm 1980 -1985: Ban Sư­ phạm trực thuộc Hiệu trư­ởng, trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật I

- Trưởng ban: Phạm Quốc Bính ;  

- Giáo viên trong ban: Trần Xuân Đam, Vũ Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Nhời, Phạm   

   Văn Nin, Trần Thị Quyết Phấn, Nguyễn Phúc Đ­ường;.

Từ năm 1985-1998:

- Trư­ởng ban: Trần Xuân Đam;

- Giáo viên trong ban: Vũ Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Nhời, Đặng Quang Khải, Phạm Văn Nin, Trần Thị Quyết Phấn, Đinh Công Thuyến, Hồ Ngọc Vinh.

Từ năm 1998-2000: Thành lập ban Sư phạm Kỹ thuật trực thuộc Hiệu trư­ởng.

- Chủ nhiệm bộ môn/ ban sư phạm kỹ thuật: Trần Xuân Đam;

- Giáo viên trong bộ môn: Vũ Thị Thanh Bình, Phạm Văn Nin, Trần Thị Quyết Phấn, Đinh Công Thuyến, Hồ Ngọc Vinh.

Từ năm 2000-2003:

- Trưởng ban Sư phạm: Đinh Cống Thuyến

- Giáo viên trong ban: Vũ Thị Thanh Bình, Phạm Văn Nin, Trần Thị Quyết Phấn, Đinh Công Thuyến, Hồ Ngọc Vinh, Nguyễn Hữu Hợp.

Từ năm 2003-2008:  Thành lập khoa Sư­ phạm Kỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

- Chủ nhiệm khoa: Đinh Công Thuyến

- Phó chủ nhiệm khoa: Vũ Thị Thanh Bình.

- Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Huyền.

- Giảng viên trong khoa: Phạm Văn Nin, Trần Thị Quyết Phấn, Hồ Ngọc Vinh, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Hữu Hợp.

Từ năm 2008- 2009:

- Tr­ưởng khoa: Đinh Công Thuyến

- Phó trưởng khoa: Đỗ Thế Hưng

- Trưởng bộ môn SPKT: Trần Thị Quyết Phấn

- Trưởng bộ môn KTCN: Vũ Thị Thanh Bình

- Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Huyền.

- Giảng viên trong khoa: Phạm Văn Nin, Trần Thị Quyết Phấn, Hồ Ngọc Vinh, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy, Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh.

Từ năm 2009- 2011:

- Tr­ưởng khoa: Đinh Công Thuyến

- Phó trưởng khoa: Nguyễn Hữu Hợp

- Trưởng bộ môn SPKT: Trần Thị Quyết Phấn

- Trưởng bộ môn KTCN: Hồ Ngọc Vinh

- Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Huyền.

- Giảng viên trong khoa: Phạm Văn Nin, Trần Thị Quyết Phấn, Hồ Ngọc Vinh, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy., Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh.

Từ năm 2011- 2016

- Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Nguyễn Hữu Hợp

- Trưởng bộ môn SPKT: Trần Thị Quyết Phấn

- Trưởng bộ môn KTCN: Hồ Ngọc Vinh

- Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Huyền

- Giảng viên trong khoa: Phạm Văn Nin, Trần Thị Quyết Phấn, Hồ Ngọc Vinh, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy, Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh.

Từ năm 2016- 2018

- Phó trưởng khoa phụ trách khoa: Nguyễn Hữu Hợp

- Trưởng bộ môn SPKT: Trần Thị Quyết Phấn

- Trưởng bộ môn KTCN: Hồ Ngọc Vinh

- Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Huyền

- Giảng viên trong khoa: Trần Thị Quyết Phấn, Hồ Ngọc Vinh, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy, Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh.

Từ năm 2018- 2019

- Phụ trách khoa: Nguyễn Hữu Hợp

- Trưởng bộ môn SPKT: Nguyễn Thị Duyên

- Trưởng bộ môn KTCN: Hồ Ngọc Vinh

- Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Huyền

- Giảng viên trong khoa: Hồ Ngọc Vinh, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy, Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh.

Từ năm 2019- 03/2022

- Phụ trách khoa: Nguyễn Hữu Hợp

- Trưởng bộ môn SPKT: Nguyễn Thị Duyên

- Phó trưởng bộ môn KTCN: Nguyễn Thị Cúc

- Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Huyền

- Giảng viên trong khoa: Nguyễn Hữu Hợp, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy, Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh.

Từ tháng 03/2022 – 09/2022

- Phụ trách khoa: Nguyễn Hữu Hợp

- Trưởng bộ môn SPKT: Nguyễn Thị Liễu

- Phó trưởng bộ môn KTCN: Nguyễn Thị Cúc

- Giáo vụ khoa: Nguyễn Thu Huyền

- Giảng viên trong khoa: Nguyễn Hữu Hợp, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy, Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh, Hoàng Thị Ngọc.

Từ tháng 09/2022 – 06/2023

- Phụ trách khoa: Nguyễn Hữu Hợp

- Trưởng bộ môn SPKT: Nguyễn Thị Liễu

- Phó trưởng bộ môn KTCN: Nguyễn Thị Cúc

- Giảng viên kiêm Giáo vụ khoa: Đoàn Thanh Hòa

- Giảng viên trong khoa: Nguyễn Hữu Hợp, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy, Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh, Hoàng Thị Ngọc.

Từ tháng 07/2023 – nay

- Trưởng khoa: Nguyễn Hữu Hợp

- Trưởng bộ môn SPKT: Nguyễn Thị Liễu

- Phó trưởng bộ môn KTCN: Nguyễn Thị Cúc

- Giảng viên kiêm Giáo vụ khoa: Đoàn Thanh Hòa

- Giảng viên trong khoa: Nguyễn Hữu Hợp, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Thị Liễu, Trần Mai Duyên, Nguyễn Thị Cúc, Lê Thị Thu Thủy, Đoàn Thanh Hòa, Phan Thị Thanh Cảnh, Hoàng Thị Ngọc.

(Cập nhật thông tin: GV Lê Thị Thu Thủy)