Chương trình bồi dưỡng NVSP cho người tốt nghiệp Đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 07:10 PM
view Lượt xem: 3308

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO NGƯỜI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MUỐN TRỞ THÀNH

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGD ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

Tổng số

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

 

1

Quản lý hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục. Công tác quản lí trong trường Trung học phổ thông

2

1

1

Bắt buộc

2

Cơ sở Tâm lý học của giáo dục

3

2

1

Bắt buộc

3

Tâm lí học người giáo viên

2

1

1

Bắt buộc

4

Giáo dục học ứng dụng vào thực tiễn giáo dục Trung học phổ thông

4

2

2

Bắt buộc

5

Lí luận dạy học môn học 1

2

1

1

Bắt buộc

6

Lí luận dạy học môn học 2

4

1

3

Bắt buộc

7

Giáo tiếp và ứng xử sư phạm

2

1

1

Bắt buộc

8

Công tác chủ nhiệm lớp và công tác đoàn ở Trung học phổ thông

2

1

1

Bắt buộc

9

Đánh giá trong giáo dục

2

1

1

Bắt buộc

10

Thực tập sư phạm

7

0

7

Bắt buộc

Cộng

30

11

19

 

Căn cứ vào nhu cầu của người học và yêu cầu của bộ môn sẽ giảng dạy ở phổ thông, người học có thể lựa chọn 2 trong 7 chủ đề tự chọn nêu ở dưới đây để đảm bảo đủ 5 tín chỉ

Giáo dục kỹ năng sống

2

 

 

Tự chọn

Xây dựng trường học thân thiện

2

 

 

Tự chọn

Phát triển kinh nghiệm tự học cho học sinh

2

 

 

Tự chọn

Công tác tư vấn học đường

3

 

 

Tự chọn

Dạy học tích hợp, phân hoá

3

 

 

Tự chọn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

3

 

 

Tự chọn

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2

 

 

Tự chọn

Tổng cộng:

35

 

 

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên Trung học phổ thông, người học có được những phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học và giáo dục nhân cách cho học sinh. Cụ thể là:

1.1. Kiến thức

-        Trình bày được những nội dung cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT);

-        Trình bày được những nội dung cơ bản của điều lệ trường Trung học phổ thông; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của giáo viên Trung học phổ thông;

-        Phân tích được tổ chức, hoạt động của trường Trung học phổ thông; chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các chức danh trong bộ máy quản lí nhà trường Trung học phổ thông, đặc biệt là chức năng quản lý của Hiệu trưởng, công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở trường Trung học phổ thông hiện nay;

-        Trình bày được những kiến thức cơ bản về sự phát triển tâm lý, nhân cách; các cơ sở tâm lý của việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục; về giao tiếp và giao tiếp sư phạm;

-        Trình bày được những kiến thức cơ bản về quá trình dạy học và giáo dục; lí luận dạy học bộ môn; đánh giá trong giáo dục.

1.2. Kỹ năng

-        Xây dựng và thực hiện được đề cương chi tiết môn học và soạn thảo các bài giảng cụ thể phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh Trung học phổ thông;

-        Đánh giá được kết quả học tập của học sinh, phương pháp dạy học, cách thức sử dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến vào dạy học;

-        Xây dựng, thực hiện và đánh giá được kết quả công tác giáo dục, công tác Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong trường Trung học phổ thông;

-        Có kỹ năng đọc, viết, trình diễn và giao tiếp, ứng xử khéo léo trong quá trình dạy học;

-        Tổ chức và quản lý được quá trình dạy học, giáo dục học sinh theo quy định và nhiệm vụ của giáo viên Trung học phổ thông.

1.3. Thái độ

-        Phát triển tình cảm nghề nghiệp, đạo đức, tác phong sư phạm mẫu mực của nhà giáo;

-        Có trách nhiệm trong hoạt động dạy học, giáo dục học sinh và phát triển năng lực chuyên môn;

-        Hình thành lòng say mê và hứng thú trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

-        Có thái độ khách quan, khoa học trong tổ chức, quản lý quá trình dạy học và giáo dục.

2. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

-        Sinh viên đã tốt nghiệp một ngành đào tạo liên quan trực tiếp với môn học ở phổ thông muốn trợ thành giáo viên Trung học phổ thông được phép theo học chương trình Nghiệp vụ sư phạm này;

-        Đối với sinh viên đang theo học tại các trường đại học có chuyên ngành phù hợp với các môn dạy ở phổ thông có thể theo học Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm theo hình thức tích luỹ tín chỉ.

Nguồn: Khoa Sư phạm Kỹ thuật