Bồi dưỡng Sư phạm dạy nghề


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 07:14 PM
view Lượt xem: 4326

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

CHO GIÁO VIÊN DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, GIẢNG VIÊN DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19./2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 /7./2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

- Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục nghề nghiệp, có năng lực sư phạm dạy nghề;

- Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng sư phạm vào dạy nghề theo chuyên ngành  được đào tạo;

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo và hình thành nhân cách người giáo viên, giảng viên dạy nghề.

2. Mục tiêu cụ thể

Học xong chương trình này, người học có khả năng:

- Nắm được những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp, giáo dục học nghề nghiệp, phương pháp dạy học chuyên ngành và một số kiến thức khác có liên quan;

- Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy học và giáo dục học sinh, sinh viên ở các cơ sở dạy nghề;

- Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy học đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu qui định;

- Lựa chọn và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương pháp, phương tiện dạy học vào quá trình dạy học;

- Xác định và chuẩn bị các nguồn học liệu cần thiết cho dạy và học;

- Soạn được các công cụ kiểm tra; biết cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP

- Giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề chưa được đào tạo sư phạm kỹ thuật hoặc nghiệp vụ sư phạm dạy nghề;

- Các đối tượng đã có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, có nguyện vọng làm giáo viên, giảng viên dạy nghề.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian đào tạo

- Thời gian thực học là 400 giờ. Trong đó: nội dung bắt buộc 340 giờ, nội dung tự chọn 60 giờ.

- Thời gian tổ chức thực hiện một khoá đào tạo không ngắn hơn 2,5 tháng và không kéo dài quá 5 tháng.

2. Đơn vị thời gian

- Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 45 phút.

- Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ; một ngày học thực hành, thực tập, thảo luận hoặc tích hợp không quá 8 giờ.

IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Các môn học/mô-đun bắt buộc:

- MH01: Tâm lý học nghề nghiệp ......................... 45 giờ

- MH02: Giáo dục học nghề nghiệp .....................  45 giờ

- MĐ03: Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề ......... 60 giờ

- MH04: Phương tiện dạy học ..............................  30 giờ

- MĐ05: Thực tập sư phạm .................................  160 giờ (4 tuần)

Tổng cộng: 340 giờ

2. Các môn học tự chọn (chọn 2 trong số các môn học )

 

- MH06: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp .... 30 giờ

- MH07: Phát triển chương trình dạy nghề ........................................ 30 giờ

- MH08: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ...................... 30 giờ

- MH08: Logic học .......................................................................... 30 giờ

 

Xem thông tin chi tiết: Tải về