Bồi dưỡng kỹ năng dạy học (Quyết định 1956/QĐ-TTg)


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 07:16 PM
view Lượt xem: 4442

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG DẠY HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 490/QĐ-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2010

của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề)

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung:

Cung cấp cho người học kỹ năng dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện để  giảng dạy các khóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể:

Học xong chương trình này người học có khả năng:

- Phát triển hồ sơ năng lực của vị trí việc làm thuộc chuyên môn nghề nghiệp.

- Áp dụng kiến thức và kỹ năng dạy học vào việc chuẩn bị kế hoạch dạy học, thực hiện dạy học và đánh giá người học theo tiếp cận năng lực thực hiện.

- Sử dụng một số kỹ năng dạy học chính để tổ chức hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn theo năng lực thực hiện có hiệu quả.

- Xác định các tiêu chí, chỉ số và hướng dẫn bằng chứng tốt nhất để đánh giá năng lực người học.

II. ĐỐI TƯỢNG NGUỜI HỌC

- Giáo viên dạy nghề của các cơ sở dạy nghề chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm .

- Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các trung tâm khuyến nông, lâm, ngư, nông dân sản xuất giỏi, các cán bộ khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và nghệ nhân có nhu cầu học để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1) Đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và dạy học theo năng lực thực hiện: ............ 5 tiết

2) Thiết kế đào tạo .................. 5 tiết

3) Phát triển đào tạo ................ 6 tiết

4) Thực hiện đào tạo .............. 14 tiết

5) Đánh giá người học ............ 14 tiết

 

Xem thông tin chi tiết: Tải về