• ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT


    Tính đến thời điểm 01/12/2021, tổng số cán bộ, viên chức và giảng viên tham gia giảng dạy là 12. Trong đó có 04 cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh và 05 trình độ Thạc sỹ.
  • Đội ngũ cán bộ giảng viên


    Tính đến thời điểm 02/06/2022, tổng số cán bộ, viên chức và giảng viên tham gia giảng dạy là 12. Trong đó có 05 cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ và 07 trình độ Thạc sĩ.
Tin cùng chuyên mục