Tìm kiếm thông tin với Google


Đăng ngày: Chủ Nhật, 26/06/2016 11:03 AM
view Lượt xem: 2362

TÌM KIẾM THÔNG TIN VỚI GOOGLE

(1) Google – Cỗ máy tìm kiếm thông tin

Google là một cỗ máy tìm kiếm thông tin thông dụng nhất hiện nay, nó vượt xa so với Yahoo, Live search, Bing... Nó liên kết với hàng tỉ trang web, vì thế mọi người có thể tìm kiếm thông tin mà họ muốn thông qua các “từ khóa” và “toán tử”.

Những câu lệnh tìm kiếm phổ biến trên Google là:

- Sử dụng dấu “”, cú pháp: “từ khóa”, ý nghĩa là kết quả trả về đầy đủ và chính xác “từ khóa”.

- Sử dụng dấu +, cú pháp: từ khóa+từ bắt buộc, ý nghĩa là kết quả trả về phải có “từ bắt buộc”.

- Sử dụng dấu -, cú pháp: từ khóa-từ loại bỏ, ý nghĩa là kết quả trả về sẽ không có “từ loại bỏ”.

- Sử dụng dấu *, cú pháp: từ khóa*, ý nghĩa là dùng trong trường hợp mới biết một phần của từ khóa và dùng để thay thế cho nhiều kí tự.

Những toán tử hỗ trợ tìm kiến phổ biến trên Google là:

- Toán tử AND, cú pháp: từ khóa 1 AND từ khóa 2, ý nghĩa là kết quả trả về đồng thời phải xuất hiện “từ khóa 1” và “từ khóa 2”.

- Toán tử OR, cú pháp: từ khóa 1 OR từ khóa 2, ý nghĩa là kết quả trả về có thể là “từ khóa 1”, “từ khóa 2” hoặc cả hai từ khóa.

Một số kĩ thuật tìm kiếm nâng cao với Google là:

- Tìm trong tiêu đề trang, cú pháp: intile:từ khóa, ý nghĩa là tìm những trang web có tiêu đề chứa “từ khóa”.

- Tìm trong địa chỉ trang web, cú pháp: inurl:từ khóa, ý nghĩa là tìm các trang web có địa chỉ chứa “từ khóa”.

- Tìm kiếm định nghĩa, cú pháp: Define:từ khóa, ý nghĩa là tìm các định nghĩa cho khái niệm “từ khóa”.

- Giới hạn vùng tìm kiếm theo tên miền, cú pháp: từ khóa SITE:tên miền, ý nghĩa là kết quả trả về các website có địa chỉ chứa “tên miền”. Một số tên miền phổ biến như: vn, org, edu.vn, com...

- Tìm kiếm tệp tin, cú pháp: từ khóa FILETYPE:xxx, ý nghĩa là trả về các tệp tin có phần
mở rộng của tệp tin là “xxx”. Ví dụ như: PDF, PPT, DOC...

Để đánh giá thông tin tìm kiếm được, người tìm kiếm lên lưu ý: chỉ tải những bài viết được đăng tải trên trang web của tổ chức có uy tín, xuất hiện các tên miền như gov, edu, org, vn...; những bài viết thể hiện rõ tác giả, uy tín, có thông tin liên lạc; nội dung được viết rõ ràng, có trích dẫn và những ví dụ rõ ràng. Khi sử dụng các thông tin tìm kiếm phải “trích dẫn” rõ ràng để tránh vi phạm