Thông báo: đăng ký giảng viên hướng dẫn đồ án/khóa luận tốt nghiệp 2013-2014


Đăng ngày: Thứ Sáu, 11/10/2013 02:48 PM
view Lượt xem: 1231

Khoa SPKT/Bộ môn KTCN yêu cầu sinh viên đại học K8 và đại học liên thông K10LC đăng ký giảng viên hướng dẫn đồ án/khóa luận tốt nghiệp năm 2013-2014. Những sinh viên không đăng ký theo quy định của bộ môn trước ngày 20-10-2013, Khoa/Bộ môn sẽ chủ động phân công giảng viên hướng dẫn.

Danh sách giảng viên hướng dẫn:

Stt Họ và tên Chuyên ngành Hướng nghiên cứu để hướng dẫn
1 ThS. Trần Thị Quyết Phấn Sư phạm nghề

- Tâm lý học nghề nghiệp

- Giáo dục học

- Logic học trong kỹ thuật

- Giao tiếp

2 ThS. Hồ Ngọc Vinh Sư phạm nghề

- Giáo dục học nghề nghiệp

- Công nghệ dạy học

- Lý luận và PPDH kỹ thuật

- Phát triển chương trình đào tạo

3 SĐH. Phạm Văn Nin KT Công nghiệp

- Giáo dục học

- Lý luận và PPDH kỹ thuật

- Kiểm tra, đánh giá trong dạy học

4 ThS. Nguyễn Hữu Hợp Giáo dục học

- Giáo dục học

- Lý luận và PPDH kỹ thuật

- Phát triển chương trình đào tạo

- Giao tiếp

- Dạy học theo năng lực

5 ThS. Lê Ngọc Phương Tâm Lý học

- Tâm lý học chuyên ngành

- Logic học trong kỹ thuật

- Giao tiếp

- Giáo dục học

6 ThS. Trần Mai Duyên Tâm lý học

- Tâm lý học nghề nghiệp

- Giáo dục học

- Logic học trong kỹ thuật

- Giao tiếp

- Phương pháp dạy học

7 ThS. Nguyễn Văn Hạnh

Sư phạm kỹ thuật

KT Cơ khí động lực

- Ứng dụng CNTT trong dạy học

- Lý luận và PPDH kỹ thuật

- Phát triển chương trình đào tạo

- KT cơ khí động lực

8 ThS. Đoàn Thanh Hòa

Sư phạm kỹ thuật

KT chế tạo máy

- Công nghệ dạy học

- Lý luận và PPDH kỹ thuật

- KT Chế tạo máy

       
       

Lưu ý: SV không đăng ký những giảng viên hiện đang đi học cao học