Danh sách cán bộ, giảng viên BM KTCN


Đăng ngày: Thứ Tư, 14/11/2012 08:55 AM
view Lượt xem: 3145

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

  Giảng viên: Nguyễn Thị Cúc

  Trình độ: Tiến sỹ

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Giáo dục

  Gmail: nguyenthicucspkt@gmail.com

  Số cơ quan: 03213.713.150

  Giảng viên: Phan Thị Thanh Cảnh

  Trình độ: Thạc sỹ

  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Giáo dục

  Gmail: phan.thanhcanh13@gmail.com

  Số cơ quan: 03213.713.150

   

  Giảng viên:  Đoàn Thanh Hòa

  Trình độ: Thạc sỹ

  Chuyên ngành: Chế tạo máy

  Gmail: hoaspkt@gmail.com

  Số cơ quan: 03213.713.150

Danh sách cán bộ giảng viên cập nhật đến ngày 02 tháng 06 năm 2022